Kultúra a hodnoty

Naše hodnoty tvarujú identitu LEONI - starostlivosť, odhodlanosť dosahovať výsledky, rešpekt, zodpovednosť a spolupráca.

Sú jadrom našej kultúry. Podporujú a vedú nás v našich každodenných činnostiach a pri dôležitých rozhodnutiach. Naša kultúra vedenia, spôsob, akým komunikujeme so zákazníkmi a náš prínos pre spoločnosť sú preniknuté týmito hodnotami. Tvoria pevný základ jednotnej prítomnosti a jednotného konania ako spoločnosti.

Vyhľadajte voľné pracovné miesta

Naša kultúra, Naše hodnoty

Starostlivosť
Starostlivosť

znamená rozoznať potreby druhých a zohľadňovať ich vo svojom konaní.

Výsledky
Orientácia na výsledky

znamená poznať a dosahovať ciele a očakávané výsledky.

Rešpekt
Rešpekt

znamená správať sa k ostatným otvoreným, chápavým a seberovným spôsobom.

Zodpovednosť
Zodpovednosť

znamená prijať ju, správať sa zodpovedne, postaviť sa za svoje činy a prijať za ne zodpovednosť.

Spolupráca
Spolupráca

znamená pracovať na spoločných cieľoch, pričom sa zakladá na dôvere a schopnosti prijať názor druhých.

Chcete prekonať sami seba?

Staňte sa súčasťou nášho tímu!

Nájdite si prácu