Právne upozornenie

Táto webová stránka bola vytvorená s maximálnou možnou starostlivosťou. Právnická osoba uvedená v tiráži priebežne kontroluje a aktualizuje obsah každej stránky. Napriek tomu sa môže stať, že informácie a okolnosti s nimi súvisiace sa v priebehu času zmenili. Akákoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo v dôsledku používania tejto webovej stránky je vylúčená, pokiaľ nie je založená na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

To platí aj pre všetky webové stránky, na ktoré sa z tejto webovej stránky odkazuje prostredníctvom odkazov. Zodpovednosť za obsah a formu takýchto webových stránok nesie príslušný prevádzkovateľ.

Bezpečnostné upozornenie v súvislosti s e-mailovou komunikáciou

Prijímame všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na uloženie vašich osobných údajov tak, aby neboli prístupné tretím stranám ani širokej verejnosti. Ak s nami chcete komunikovať prostredníctvom e-mailu, musíme vás upozorniť, že tento spôsob komunikácie nám neumožňuje plne zaručiť dôvernosť prenášaných informácií. Preto by sme odporúčali, aby ste nám dôverné informácie poskytovali výlučne poštou.

Autorské práva a podmienky používania

Obsah a dizajn tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami.

Autorské práva a práva na používanie fotografií, obrázkov, grafiky a videí (ďalej len "diela") sú majetkom spoločnosti LEONI AG ("LEONI") alebo tretích strán, ktoré ich sprístupnili spoločnosti LEONI ("externí držitelia autorských práv").

Používanie fotografií, obrázkov, grafických prvkov a videí, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke a ktoré neboli na tento účel osobitne poskytnuté v rámci položky "Mediálne centrum", v akomkoľvek médiu a akýmkoľvek spôsobom - vrátane zverejňovania, úpravy, preberania, reštrukturalizácie/zmeny, vrátane názvov, rozmnožovania, distribúcie kópií alebo iných druhov použitia, ako aj predaja a iných druhov prevodu - je vo všeobecnosti zakázané bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti LEONI a/alebo externého držiteľa autorských práv.

Spoločnosť LEONI a/alebo externý(í) držiteľ(i) autorských práv udeľuje(jú) používateľovi "Mediálneho centra" jednorazové, odvolateľné, neprenosné, nevýhradné a bezplatné právo, ktoré je v zásade obmedzené na územie Spolkovej republiky Nemecko a na realizáciu príslušného účelu diel poskytnutých pod názvom "Mediálne centrum" na interné redakčné účely v tlačených a online médiách. Pokiaľ externí nositelia autorských práv súhlasili s povolením použitia len za ďalších podmienok, musia sa dodržiavať aj tieto ďalšie podmienky a tieto obmedzenia majú prednosť pred obmedzeniami spoločnosti LEONI, pokiaľ sú prísnejšie vymedzené; v jednotlivých prípadoch sa na tieto podmienky výslovne odkazuje.

Pri opakovanom použití sa diela musia znova stiahnuť z mediálneho centra.

Použitie diel v sociálnych médiách (Facebook, Xing atď.) nie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu.

Vždy, keď sa diela použijú v publikácii, uvedie sa odkaz na zdrojové autorské práva: LEONI a/alebo text uvedený externým držiteľom autorských práv musí byť v jednotlivých prípadoch výslovne uvedený.

V prípade tlačených médií žiadame o predloženie kópie na posúdenie a v prípade videí a elektronických médií žiadame o oznámenie.
Akékoľvek iné použitie na reklamné, marketingové alebo iné účely, najmä komerčného charakteru, ako aj vydávanie subautorizácií nie je povolené, pokiaľ to nebolo výslovne písomne dohodnuté medzi príslušným držiteľom autorských práv a používateľom.

Licencie a/alebo práva na používanie ochranných známok alebo výrobkov zobrazených v dielach a/alebo duševného vlastníctva v nich obsiahnutého a/alebo práv obchodného vlastníctva (napr. patentov, úžitkových vzorov, know-how atď.) sa v tejto súvislosti výslovne ani implicitne neudeľujú.