Požiadavky na informácie o ochrane údajov

V nasledujúcom texte by sme vám chceli vysvetliť, ako ako spoločnosť nakladáme s vašimi osobnými údajmi (články 13, 14 GDPR).  Spracovanie údajov sa meria podľa pre vás relevantných procesov, ktoré nájdete v nasledujúcom zozname.

Informácie o ochrane údajov pri používaní našej webovej stránky

Informácie o ochrane údajov pre obchodných partnerov, dodávateľov a zainteresované strany

Informácie o ochrane údajov pri používaní služby Microsoft Teams

Informácie o ochrane údajov pre žiadateľov

Informácie o ochrane údajov pre bývalých akcionárov

Informácie o ochrane údajov pri používaní našej webovej stránky

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky. V nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o spracovaní vašich osobných údajov v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Zodpovednosť za spracovanie údajov

Za spracovanie údajov opísaných nižšie je zodpovedný subjekt LEONI uvedený v tiráži.

Údaje o používaní

Keď navštívite naše webové stránky, takzvané údaje o používaní sa dočasne vyhodnocujú na našom webovom serveri na štatistické účely ako protokol s cieľom zlepšiť kvalitu našich webových stránok. Tento záznam údajov pozostáva z

 • dátum a čas dopytu,
 • množstvo prenesených údajov,
 • stav prístupu (prenesený obsah, nenájdený obsah),
 • opis použitého webového prehliadača a operačného systému,
 • odkaz referer, ktorý označuje stránku, z ktorej ste prišli na našu stránku,
 • adresu IP žiadajúceho počítača, ktorá je skrátená tak, aby nebolo možné určiť osobný odkaz.

Uvedené údaje z protokolu sa vyhodnocujú len anonymne.

Uloženie adresy IP

Okrem toho neukladáme IP adresy.

Zabezpečenie údajov

S cieľom čo najkomplexnejšie chrániť vaše údaje pred neželaným prístupom prijímame technické a organizačné opatrenia. Na našich webových stránkach používame postup šifrovania. Vaše údaje sa prenášajú z vášho počítača na náš server a naopak prostredníctvom internetu pomocou šifrovania SSL. Zvyčajne to spoznáte podľa toho, že v stavovom riadku vášho prehliadača je zatvorený symbol zámku a adresný riadok začína https://.

Použité technológie / služby

Priama reklama

Ak dostaneme vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb, použijeme ju na priamu reklamu na náš vlastný podobný tovar alebo služby, pokiaľ ste proti spracovaniu nevzniesli námietku. 
Toto použitie je založené na čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR a v záujme podpory predaja nášho tovaru alebo služieb. Máte nekomplikovanú možnosť vzniesť námietku, napr. prostredníctvom odkazu na odhlásenie v každom e-maile.

Spracovatelia údajov

Vaše údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, ktorí nás podporujú pri prevádzke našich webových stránok a súvisiacich procesov v rámci spracovania údajov podľa čl. 28 GDPR. Ide napríklad o poskytovateľov hostingových služieb. Naši poskytovatelia služieb sú prísne viazaní našimi pokynmi a sú zmluvne zaviazaní dodržiavať predpisy o ochrane údajov.
Ak sa v tejto súvislosti údaje prenášajú mimo EÚ alebo EHP, poskytujeme informácie o príslušnej úrovni ochrany údajov.

procesorúčelprimeraná úroveň ochrany údajov
Hetzner Online GmbHDomaine Hostingv rámci EÚ/EHP
F7 Media GmbHSpráva obsahuv rámci EÚ/EHP
Amazon Web Services (USA) Cloudfront (sieť na doručovanie obsahu)Rámec EÚ - USA na ochranu osobných údajov
EQSIntegrácia oznámení ad-hocv rámci EÚ/EHP

Doba skladovania

Ak sme vás už podrobne neinformovali o dobe uchovávania, osobné údaje vymažeme, keď už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely spracovania a vymazaniu nebránia žiadne zákonné povinnosti uchovávania.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Pri spracúvaní vašich osobných údajov vám GDPR ako dotknutej osobe poskytuje určité práva:

 • Právo na informácie (článok 15 GDPR)
  Máte právo požiadať o potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú; ak je to tak, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a k informáciám podrobne uvedeným v čl. 15 GDPR.
 • Právo na opravu (článok 16 GDPR)
  Máte právo bez zbytočného odkladu požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prípadne o doplnenie akýchkoľvek neúplných údajov.
 • Právo na vymazanie (článok 17 GDPR)
  Máte právo požiadať o bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak je splnený jeden z dôvodov podrobne uvedených v čl. 17 GDPR.
 • Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR)
  Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania, ak nastane jedna z podmienok uvedených v čl. 18 GDPR, napr. ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu, a to po dobu trvania kontroly zo strany prevádzkovateľa.
 • Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR)
  V určitých prípadoch, ktoré sú podrobne uvedené v čl. 20 GDPR, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos týchto údajov tretej strane.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy (článok 7 GDPR)
  Ak je spracovanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas s použitím vašich osobných údajov v súlade s čl. 7 ods. 3 GDPR. Upozorňujeme, že odvolanie nadobúda účinnosť len do budúcnosti. Spracovanie, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním, nie je dotknuté.
 • Právo na námietku (čl. 21 GDPR)
  Ak sa údaje zhromažďujú na základe čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR (spracovanie údajov na zabezpečenie oprávnených záujmov), máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Osobné údaje potom nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nebudú existovať preukázateľne závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR)
  V súlade s čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje ustanovenia o ochrane údajov. Právo na sťažnosť môžete uplatniť najmä u dozorného orgánu v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

Uplatňovanie vašich práv
Ak nie je vyššie uvedené inak, obráťte sa na subjekt LEONI uvedený v tiráži, aby ste uplatnili svoje práva na ochranu údajov.

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Náš úradník pre ochranu údajov vám rád poskytne informácie o ochrane údajov na tejto e-mailovej adrese:

data-protection@leoni.com

Ak kontaktujete nášho úradníka pre ochranu údajov, uveďte aj zodpovedný subjekt LEONI uvedený v tiráži.